• |
  • |
  • |

Haftung

Wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w wyniku korzystania z plików CAD, niezależnie od przyczyny, jest ograniczona wyłącznie do przypadków zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa naszych przedstawicieli prawnych, pracowników lub zleceniobiorców. Zasada ta dotyczy również obowiązków przedkontraktowych i ubocznych.
Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprzewidywalne, nietypowe szkody. Roszczenia odszkodowawcze są ograniczone do wyrównania typowych, przewidywalnych szkód. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakość oraz kompletność usług wykonanych przez podmioty trzecie.

Gwarancja

Korzystanie z serwisu CAD oraz połączonych stron internetowych odbywa się na własne ryzyko Użytkownika. Nie gwarantujemy nieprzerwanej dostępności do serwisu CAD. W szczególności nie gwarantujemy, że nie nastąpią zakłócenia, przerwy w dostępie lub inne awarie serwisu CAD. Nie gwarantujemy przydatności treści serwisu do realizacji celów Użytkownika. Nie możemy zapewnić, że dane są poprawne, kompletne i nie zawierają wirusów, oraz że będą przesyłane bez zakłóceń.
Nie odpowiadamy za treści stron internetowych, do których odnośniki znajdują się na naszej stronie. Umożliwiamy dostęp do tych stron, jednak ich treść pozostaje własnością osób trzecich.