• |
  • |
  • |

AGB

Ogólne Warunki Umów

1. Postanowienia ogólne

Nasze oferty nie są wiążące. Informacje techniczne, zdjęcia, odwzorowania, rysunki, opisy i ceny zawarte w naszych pismach i publikacjach stają się wiążące, o ile zostaną przez nas wyraźnie potwierdzone w konkretnej sprawie. Zastrzegamy sobie prawo własności i prawa autorskie kosztorysów, zdjęć, odwzorowań, rysunków oraz pozostałych naszych dokumentów. Dokumenty te nie mogą być rozpowszechniane lub udostępniane osobom trzecim bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Uzgodnienia lub oświadczenia ustne stają się skuteczne dopiero z chwilą ich pisemnego potwierdzenia przez nas.
W przypadku, gdy sytuacja majątkowa adresata oferty/zamawiającego ulegnie znaczącemu pogorszeniu lub jest zagrożona takim pogorszeniem, które może mieć negatywny wpływ na płatności, zastrzegamy sobie prawo cofnięcia ze skutkiem natychmiastowym udzielonych terminów płatności lub prolongat, o ile nie stoi to w sprzeczności z usprawiedliwionymi interesami adresata oferty/zamawiającego. Zlecenie uważa się za przyjęte do realizacji, jeżeli jego wartość wynosi co najmniej 200,00 zł i zostanie potwierdzone na piśmie przez naszą centralę lub właściwy w danej sprawie oddział, albo jeżeli towar zostanie wydany. Minimalna wartość zamówienia wynosi 200,00 zł, za wyjątkiem zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego. Faktury dostarczane są pocztą lub za pośrednictwem e-mail.

2. Indywidualne uzgodnienia umowne

Indywidualne uzgodnienia umowne, w szczególności zapewnienia o określonych właściwościach naszych towarów lub o ich określonej funkcjonalności, a także informacje o okresach i terminach napraw, wymagają do ich skuteczności wyraźnego pisemnego potwierdzenia przez naszą centralę lub przez właściwy w danej sprawie oddział. Nasi pracownicy działający poza siedzibą Spółki są upoważnieni do pośredniczenia przy przyjmowaniu zleceń. Zlecenie uważa się za przyjęte z chwilą pisemnego potwierdzenia przez Spółkę.

3. Ceny

Podawane przez nas ceny oznaczają ceny w PLN, bez podatku od towarów i usług (VAT). Ceny obowiązują loco fabryka/magazyn, na terenie kraju z doliczeniem podatku VAT, i nie zawierają kosztów montażu, instalacji, uruchomienia (zob. szczególne Warunki Montażu), jak i kosztów opakowania, transportu, wysyłki i ubezpieczenia. Zostają one wyliczone w oparciu o koszty wynagrodzenia, materiałów i inne koszty obowiązujące w spółce item Industrietechnik GmbH/Niemcy w dniu złożenia przez nas oferty z uwzględnieniem naszej marży. Ceny podane w sklepie internetowym zostają wyliczone w oparciu o koszty wynagrodzenia, materiałów i pozostałych kosztów w chwili wprowadzenia towaru do tego sklepu. W razie zmiany tych kosztów do dnia dostawy towaru zastrzegamy sobie prawo do korekty cen.
W razie braku szczególnych uzgodnień zastrzegamy sobie prawo wyboru według słusznego uznania zarówno formy czy środka transportu, jak i rodzaju opakowania, z wyłączeniem odpowiedzialności z tego tytułu.

4. Warunki płatności

Nasze faktury są płatne, w pełnej wysokości w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury wraz z podatkiem VAT. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo ustalania innych zasad płatności (zapłata z góry, zapłata częściowa, akredytywa lub inne).
Przy dostawach zagranicznych mamy prawo żądać otworzenia na naszą rzecz akredytywy potwierdzonej nieodwołalnej, płatnej w jednym ze wskazanych przez nas banków, lub też ustanowienia innych równoważnych zabezpieczeń.
W razie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością zamawiającego, jak i niedotrzymania przez niego ustalonych terminów płatności, roszczenie o zapłatę ceny sprzedaży staje się natychmiast wymagalne. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia czy zatrzymania rzeczy tylko w przypadku, gdy przysługujące mu roszczenia wzajemne są ustalone prawomocnym wyrokiem, bezsporne lub przez nas uznane.

5. Zastrzeżenie prawa własności

Do czasu zapłaty wszystkich istniejących lub przyszłych roszczeń przysługujących nam wobec zamawiającego dostarczony towar pozostaje naszą własnością (otwarcia akredytywy nie uważa się za zapłatę).
Jeżeli zamawiający dokona połączenia towaru stanowiącego naszą własność z rzeczami nie należącymi do nas, i w ten sposób powstanie nowa rzecz, do której nabędzie on wyłączne prawo własności, to z chwilą połączenia rzeczy zobowiązuje się on przenieść na nas prawo do udziału we współwłasności ułamkowej nowej rzeczy, obliczone proporcjonalnie do wartości połączonych rzeczy w chwili połączenia.
Zamawiający uprawniony jest do dalszej sprzedaży towaru stanowiącego naszą własność na rzecz osób trzecich tylko w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa. W celu zabezpieczenia naszych roszczeń zamawiający przenosi niniejszym na nas wszelkie wierzytelności, przysługujące mu wobec osób trzecich w związku z dokonaną sprzedażą na ich rzecz w wysokości zgodnej z kwotą na wystawionych osobom trzecim fakturach. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia osób trzecich o przelewach jak również do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Zamawiający pozostaje w dalszym ciągu uprawniony do dochodzenia wierzytelności od osób trzecich. Zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego dochodzenia tej wierzytelności w razie opóźnienia osoby trzeciej w zapłacie, złożenia przez nią wniosku o ogłoszenie upadłości oraz w razie wstrzymania płatności. W takiej sytuacji, na nasze żądanie, zamawiający zobowiązany jest do przekazania nam dokumentów dotyczących przeniesionych na nas wierzytelności i dłużników.

6. Dostawa

Termin dostawy liczony jest od daty przyjęcia przez nas zamówienia. Początek biegu terminu dostawy uzależniony jest od dostarczenia wszelkich dokumentów, do których dostarczenia zamawiający jest zobowiązany, takich jak wymagane zezwolenia, zwolnienia, wyjaśnienia, zatwierdzenia planów, od dochowania ustalonych warunków płatności oraz innych zobowiązań, a także od zgodności co do wszelkich kwestii technicznych, których obowiązek wyjaśnienia strony zastrzegły przy zawieraniu umowy.
O ile wymienione warunki nie zostaną w odpowiednim czasie spełnione, termin dostawy ulega odpowiednio wydłużeniu. Zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, strajk, lokaut, usterki lub przestoje ważnych urządzeń produkcyjnych i maszyn, opóźnienie w dostawie istotnych surowców i materiałów, opóźnienia w transporcie oraz inne wypadki siły wyższej wydłużają odpowiednio termin dostawy, także wtedy, gdy okoliczności te wystąpią po stronie item Industrietechnik GmbH/Niemcy lub jej dostawców. To samo obowiązuje, gdy opisane okoliczności wystąpią w trakcie już istniejącej zwłoki w dostawie.
Odbiór towaru następuje w naszej siedzibie niezwłocznie po zawiadomieniu o naszej gotowości do odbioru. Koszty odbioru ponosi zamawiający. W uzasadnionym zakresie dopuszczalne są dostawy częściowe.
Złożone zamówienia są co do zasady wiążące. Przyjmujemy zwrot dostarczonego, wolnego od wad towaru jedynie w wypadkach wyjątkowych, jako wyraz naszej dobrej woli i tylko po dokonaniu odrębnych ustaleń z zamawiającym w tym zakresie. W takim przypadku zamawiający zostaje obciążony kosztami powrotnego przyjęcia towaru na magazyn w wysokości 20% ceny sprzedaży netto w przypadku profili i 10% w przypadku osprzętu. Nie przyjmujemy zwrotów towaru przyciętego i zamontowanego.

7. Przejście niebezpieczeństwa

Wszystkie wysyłki włącznie ze zwrotami następują na ryzyko zamawiającego.
Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty bądź uszkodzenia rzeczy przechodzi na zamawiającego także w razie uzgodnienia dostawy na nasz koszt, z chwilą przekazania towaru zamawiającemu lub jego pełnomocnikowi czy zleceniobiorcy w naszej siedzibie, a w innych sytuacjach z chwilą opuszczenia przez towar naszej siedziby, niezależnie od formy i środka transportu (własnego czy osoby trzeciej). W przypadku opóźnienia w wysyłce z przyczyn od nas niezależnych niebezpieczeństwo przechodzi na zamawiającego z dniem naszej gotowości do realizacji wysyłki. Ta sama zasada obowiązuje przy dostawach częściowych.

8. Rękojmia

Zamawiający ma obowiązek zbadać towar niezwłocznie po wydaniu przez nas rzeczy, o ile jest to możliwe w czasie i w sposób przyjęty w stosunkach handlowych, i o dostrzeżonych wadach fizycznych niezwłocznie nas zawiadomić w formie pisemnej. Jeżeli zawiadamiający nie zawiadomił nas o wadzie, towar uważa się za przyjęty bez zastrzeżeń, chyba że wada ta wyszła na jaw dopiero później.
W razie późniejszego ujawnienia wady zawiadomienie pisemne powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady przez zamawiającego, inaczej towar uważa się za przyjęty bez zastrzeżeń.
W razie stwierdzenia przez zamawiającego wady dostarczonego towaru lub wady spełnionego przez nas świadczenia, za które odpowiadamy, jesteśmy uprawnieni według naszego wyboru do usunięcia tej wady, dostarczenia nowego towaru lub spełnienia nowego świadczenia. Jeżeli usunięcie wady, dostarczenie nowego towaru lub spełnienie nowego świadczenia nie dojdzie do skutku, lub jeżeli jesteśmy uprawnieni do odmowy podjęcia tego typu działań, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny. Zamawiający nie ma prawa odstąpienia od umowy, gdy wady rzeczy są nieistotne.
Roszczenia zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają w terminach określonych w ustawie.
Nasza odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie obejmuje szkód powstałych wskutek normalnego zużycia, eksploatacji rzeczy czy innych zdarzeń, za które odpowiada zamawiający.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

Nasza odpowiedzialność ogranicza się do winy umyślnej i rażącego niedbalstwa, jak i winy umyślnej i rażącego niedbalstwa osób zatrudnionych przez nas na stanowiskach kierowniczych.
Ponadto ponosimy odpowiedzialność z tytułu niedotrzymania warunków gwarancji, w razie przejęcia ryzyka z tytułu transportu, w razie zawinionego naruszenia dóbr takich jak życie i zdrowie, oraz na zasadach określonych w ustawie za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Zasadniczo odpowiadamy także za zawinione naruszenia istotnych obowiązków umownych oraz za szkody wynikłe wskutek rażącego niedbalstwa osób, które wykonują powierzone im przez nas czynności. Istotne obowiązki umowne w wyżej wymienionym rozumieniu to takie obowiązki, których realizacja w ogóle umożliwia wykonanie umowy i na wykonywanie których strona umowy może w każdym czasie liczyć. Odpowiedzialność ta jest ograniczona do odszkodowania za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
W razie wyłączenia lub ograniczenia naszej odpowiedzialności wyłączenie to lub ograniczenie dotyczy także osobistej odpowiedzialności osób u nas zatrudnionych, naszych pracowników, współpracowników, przedstawicieli oraz osób wykonujących powierzone przez nas czynności. Opisane zasady mają zastosowanie do naszej odpowiedzialności za szkody poniesione przez zamawiającego wskutek istnienia wady rzeczy w razie odstąpienia od umowy przez zamawiającego albo obniżenia ceny.

10. Postanowienia końcowe

Dla wszystkich sporów powstałych pośrednio lub bezpośrednio na gruncie zawartych umów, włącznie z roszczeniami z weksli i czeków, właściwy jest sąd miejsca naszej siedziby. Jesteśmy także uprawnieni dochodzić naszych roszczeń przed sądem właściwym według miejsca siedziby zamawiającego. Przeniesienie przez zamawiającego na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z umowy wymaga naszej pisemnej zgody. Powyższe warunki umów tworzą podstawę dla tworzenia stosunków handlowych z naszymi kontrahentami.
Odmienne uregulowania zawarte w warunkach umów zamawiającego są dla nas wiążące tylko wtedy, gdy wyraziliśmy dodatkowo na to zgodę w formie pisemnej. Nasze milczenie uważa się za odmowę wyrażenia zgody na obowiązywanie warunków umów zamawiającego. Z chwilą zawarcia umowy niniejsze Warunki Umów stają się wiążące.
Rozliczenia pomiędzy podmiotami, w szczególności wystawienia faktur, odbywać się będą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Wszystkie stosunki umowne pomiędzy stronami podlegają prawu polskiemu z wyłączeniem obowiązywania Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
W przypadku, gdy poszczególne postanowienia Warunków Umów są lub staną się bezskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień.

 

Stan obowiązywania: Wrzesień 2014